Leveringsvoorwaarden (veilig kopen voor zelf installeren)

 

Voor de aanschaf en installatie van een beveiligingssysteem bent u bij Becu Beveiliging bij de juiste leverancier:

 • Sinds 2002 installateur van beveiligingssystemen en leverancier van beveiligingsapparatuur om “zelf” te installeren.
 • Bij “zelf” installeren profiteert u als klant van onze ervaring als installateur.
 • Inschrijving van de KvK: 51914220.
 • We hanteren verkoop- en leveringsvoorwaarden; zie onder
 • De PowerMaster voldoet voldoet aan de EN-50131/NCP en de EN-50131/Incert goedkeuring
 • Hieronder staan de “Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
   

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Becu Beveiliging

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aansprakelijkheid
 4. Leveringen
 5. Prijzen
 6. Offertes
 7. Overeenkomst
 8. Reclames en aanvaarding
 9. Levertijd
 10. Ruil- en retourzendingen
 11. Installatie
 12. Betalingen
 13. Garantie
 14. Service

 

Bijlage: Formulier voor herroeping voor webshop bestellingen en internet bestellingen

Bijlage: Formulier voor een garantie claim

 

1.Definities

1.1.Identiteit Becu Beveiliging
Naam ondernemer: Rob Berende Becu Beveiliging
Vestigingsadres: Graslelie 32 – 5658 GR Eindhoven
Bezoekadres: Graslelie 32 – 5658 GR Eindhoven
Telefoonnummers: 040-8487375
Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur en na afspraak
E-mailadressen: administratie@becu.nl, info@becu.nl, verkoop@becu.nl
KvK-nummer: 17189874
BTW – identificatienummer: NL141324429B01

1.2.Onder koper wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de koper en iedere afnemer, die bij Becu Beveiliging een webshop bestelling plaatst of aan Becu Beveiliging een opdracht geeft of met Becu Beveiliging een overeenkomst sluit.

 

2.Toepasselijkheid

2.1.Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op webshop bestellingen en op alle offertes, leveringen en overeenkomsten van Becu Beveiliging.

2.2.Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper worden van de hand gewezen, tenzij Becu Beveiliging deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

 

3.Aansprakelijkheid

3.1.Becu Beveiliging is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade van koper.

3.2.Eventuele aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de (deel)factuur van de levering.

3.3.Indien en zover Becu Beveiliging ter zake van aansprakelijkheid is verzekerd is zij slechts verplicht de schade van koper te vergoeden tot ten hoogste het bedrag dat door verzekeraar wordt uitgekeerd.

 

4.Leveringen

4.1.Levering via een bestelling geplaatst via de webshop.

4.2.Bij levering vastgelegd in een offerte en/of overeenkomst onderscheidt Becu Beveiliging drie vormen.

4.2.1.Levering zonder installatie en zonder pre-instelling.

4.2.2.Levering zonder installatie, maar wel met een pre-instelling (conform gebruikers specificaties).

4.2.3.Levering met installatie en instelling (conform gebruikers specificaties).

4.3.Levering op basis van 4.2.1 en 4.2.2 vindt plaats onder vooraf betaling bij verzending via PostNL of contante betaling bij verkoop op de zaak.

 

5.Prijzen

5.1.Prijzen bij levering volgens 4.1 staan in onze Webshop vermeld.

5.2.Prijzen bij levering volgens 4.2 worden in een offerte vastgelegd. Offerten worden schriftelijk of via E-mail toegestuurd.

5.3.Prijzen zijn inclusief BTW.

5.4.Prijzen op de Website (www.becu.nl) van Becu Beveiliging en prijzen in de brochures zijn indicatief.

5.5.Prijzen in de Webshop (www.becu.eu) zijn onder voorbehoud van fouten.

 

6.Offertes

6.1.Offertes zijn gedurende dertig dagen na dagtekening geldig, tenzij in de offerte een andere termijn is genoemd.

 

7.Overeenkomst

7.1.Een order via de Webshop. Een Webshop bestelling wordt definitief zodra de bestelling conform de gekozen bestelprocedure door Becu Beveiliging wordt ontvangen.

7.2.Een overeenkomst komt tot stand door Becu Beveiliging een opdracht te geven. Dit kan schriftelijk door middel van het terugsturen van een ondertekende opdracht, een E-mail, een telefonische of mondelinge afspraak.

 

8.Reclame en aanvaarding

8.1.Indien koper bij levering op basis van 4.1 (Webshop) niet binnen veertien dagen na aflevering schriftelijk en onder opgave van redenen reclameert, geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard.

8.2.Indien koper bij levering op basis van 4.2.1 en 4.2.2 niet binnen veertien dagen na aflevering schriftelijk en onder opgave van redenen reclameert, geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard.

8.3.Levering op basis van 4.2.3 wordt bij oplevering aanvaard.

 

9.Levertijd

9.1.De levertijd bij levering op basis van 4.1 (Webshop) is normaliter binnen twee werkdagen en maximaal tien werkdagen tenzij anders schriftelijk, mondeling of telefonisch is overeengekomen.

9.2.De levertijd bij levering op basis van 4.2.1 en 4.2.2 is normaliter binnen twee werkdagen en maximaal tien werkdagen tenzij anders schriftelijk, mondeling of telefonisch is overeengekomen.

9.3.De levertijd bij levering op basis van 4.2.3 is maximaal tien werkdagen tenzij anders schriftelijk, mondeling of telefonisch is overeengekomen.

 

10.Ruil- en retourzending

10.1.Bij levering op basis van 4.1 (Webshop) is ruiling of retour zenden mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst, mits de artikelen niet beschadigd zijn en in de originele niet beschadigde verpakking worden geretourneerd.

10.2.Bij levering op basis van 4.2.1 is ruiling of retour zenden mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst, mits de artikelen niet beschadigd zijn en in de originele niet beschadigde verpakking worden geretourneerd.

10.3.Mits voldaan aan punt 10.2 vindt terugbetaling binnen veertien dagen plaats. Door Becu Beveiliging gemaakte kosten worden in mindering gebracht.

10.4.Bij levering op basis van 4.2.2 is ruiling of retour zenden mogelijk binnen 7 dagen na levering, mits de artikelen niet beschadigd zijn.

10.5.Mits voldaan aan punt 10.4 vindt terugbetaling binnen veertien dagen plaats. Door Becu Beveiliging zal 10% van de aanschafwaarde in rekening worden gebracht in verband met de gemaakte kosten voor de uitgevoerde pre-instelling.

10.6.De procedure voor ruil en retourzendingen wordt schriftelijk of per E-mail vastgelegd.
Zie bijlage “Formulier voor herroeping voor webshop bestellingen”

 

11.Installatie

11.1.Bij levering op basis van 4.1 (webshop) en 4.2.1 en 4.2.2 dient de koper zelf voor het installeren te zorgen.

11.2.Bij levering op basis van 4.2.3 vindt installatie door Becu Beveiliging plaats.
Koper dient zorg te dragen voor een gewenste aanwezigheid van een 220 Volt stopcontact voor de aansluiting van apparatuur.

 

12.Garantie

12.1.Bij levering op basis van 4.1 (webshop) en 4.2.1 en 4.2.2 geldt een garantie op materialen van een jaar.

12.2.Bij levering op basis van 4.2.3 geldt een garantie op materialen van twee jaar en een garantie van een jaar op uitgevoerde werkzaamheden

12.3.De procedure voor garantie afhandeling wordt schriftelijk of per E-mail vastgelegd.
Zie bijlage “Bijlage: Formulier voor een garantie claim”.

 

13.Betalingen

13.1.Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, zonder aftrek of verrekening.

13.2.Becu Beveiliging is te allen tijde gerechtigd contante betaling, vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te vorderen.

 

14.Service

14.1.Bij levering op basis van 4.1 (Webshop) en 4.2.1 en 4.2.2 kan gedurende 3 jaar gebruik gemaakt worden van een helpdesk service via E-mail of telefoon (standaard telefoontarief).

14.2.Bij levering op basis van 4.2.3 kan aansluitend op een installatie een servicecontract worden afgesloten.

 

Bijlage: Formulier voor herroeping voor webshop bestellingen
 en voor leveringen conform voorwaarden 4.2.1 en 4.2.2

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:    Becu Beveiliging

Graslelie 32

5658 GR Eindhoven

Administratie@becu.nl

 

Hierbij deel ik u mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten herroep:

 

 

 

Ordernummer/Factuurnummer:

 

Besteld op d.d.:

 

Reden van terugzenden:

 

 

Naam:

 

Adres:

 

Postcode en plaats:

 

 


 

Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht hanteert Becu Beveiliging de volgende procedure:

 

 • U stelt Becu Beveiliging via een E-mail of telefonisch op de hoogte van het herroepen van de aankoop via de Webwinkel of en voor leveringen conform voorwaarden 4.2.1 en 4.2.2.
 • U vult het herroepingsformulier in en voegt dit bij de E-mail of bij retour zending.
 • U stuurt het product terug op dezelfde wijze zoals Becu Beveiliging u het product heeft toegezonden/geleverd.
 • U betaalt de kosten voor het terugzenden van het product.
 • Becu Beveiliging meldt aan u via een E-mail het ontvangst van het product.
 • Becu Beveiliging meldt u tevens in een E-mail het te crediteren bedrag.
  Dit is het door u betaalde bedrag mits het artikel niet beschadigd is en geen gebruikssporen vertoond.
  Bij bestellingen conform 4.2.2 wordt dit bedrag met 10% verminderd voor de gemaakte kosten.
 • De creditering vindt binnen 14 dagen plaats.

 

Bijlage: Formulier voor een garantie claim

 

Aan:    Becu Beveiliging

Graslelie 32

5658 GR Eindhoven

Administratie@becu.nl

 

Hierbij deel ik u mede, dat ik een garantie claim plaats de voor volgende producten:

Product 1:

Ordernummer/Factuurnummer:

Geleverd d.d.:

Beschrijving defect:

 

Product 2:

Ordernummer/Factuurnummer:

Geleverd d.d.:

Beschrijving defect:

 

Product 3:

Ordernummer/Factuurnummer:

Geleverd d.d.:

Beschrijving defect:

 

Product 4:

Ordernummer/Factuurnummer:

Geleverd d.d.:

Beschrijving defect:

 

 

Naam:

 

Adres:

 

Postcode en plaats:

 

Handtekening:

 


 

Als u een garantie claim plaatst, hanteert Becu Beveiliging de volgende procedure:

 

 • U stelt Becu Beveiliging via een E-mail of telefonisch op de hoogte van de garantie aanvraag.
 • U vult het garantieformulier in en stuurt dit per de E-mail op.
 • Becu neemt de garantie aanvraag in behandeling en beoordeelt deze en stelt u per E-mail of telefonisch op de hoogte van de verdere afhandeling.
  Dit kan zijn:
  • De garantie claim valt niet onder garantie.
  • Het product dient opgestuurd worden om de garantie verder af te handelen of te beoordelen.
  • Het product hoeft niet opgestuurd te worden om de garantie af te handelen.
 • Becu doet u een voorstel om de garantie verder af te handelen.